statuten

STATUTEN INFORMELE VERENIGING

Blaricum Meent het

 1. NAAM EN ZETEL

1.1. De Vereniging draagt de naam: Blaricum Meent het (hierna “de Vereniging“).

1.2. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente: Blaricum.

1.3. De Vereniging bezit beperkte rechtsbevoegdheid.

 1. DUUR EN BOEKJAAR

2.1. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

2.2. Ieder boekjaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december (een kalenderjaar).

 1. DOEL

3.1. De Vereniging heeft uitsluitend het volgende doel:

Het doel van deze wijkvereniging is een organisatie vormen waarin bewoners, zowel huurders als eigenaren, zich verenigen en de belangen van de leden te behartigen en te vertegenwoordigen om zo het woon- en leefklimaat voor de bewoners van de wijk in stand te houden en te verbeteren.

3.2. De Vereniging tracht het doel van de Vereniging onder meer te verwezenlijken op de volgende wijze:

Informeren, betrekken en activeren van de inwoners van Blaricummeent. Zodat de vereniging als afspiegeling van de wijk op kan treden.

 1. GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de Vereniging worden verkregen uit het volgende:

Vooralsnog zijn er geen inkomsten. Mocht dit later wel noodzakelijk zijn dan wordt dit voorgelegd aan de leden van de vereniging.

 1. LIDMAATSCHAP

5.1. De Vereniging kent leden.

5.2. Het lidmaatschap van de Vereniging is persoonlijk.

5.3. Aan lidmaatschap zijn de volgende vereisten gesteld:

Inwoner zijn van Blaricum.

5.4. Het bestuur besluit over de toelating van een lid.

5.5. Bij niet-toelating van een lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

5.6. Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, gaat over op de verkrijgende rechtspersoon of op één van de verkrijgende rechtspersonen overeenkomstig de aan de akte van splitsing bijgevoegde beschrijving.

 1. BEËINDIGING EN OPZEGGING LIDMAATSCHAP

6.1. Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;
  b. door opzegging door het lid;     
  c. door opzegging door de Vereniging;    
  d. door ontzetting.

6.2. De Vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer:

 1. het lid niet langer voldoet aan de in lid 3 van het voorgaande artikel genoemde vereisten, of;
  b. redelijkerwijs niet van de Vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap voort te laten duren.

6.3. Opzegging van een lidmaatschap door de Vereniging geschiedt door het bestuur.

6.4. Opzegging van een lidmaatschap kan geschieden op het volgende moment:

Altijd.

6.5. Voorts kan een lidmaatschap worden beëindigd tegen het einde van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap voort te laten duren.

6.6. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld:

 1. waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, of; b. tot fusie of tot splitsing van de Vereniging.

6.7. Ontzetting kan worden uitgesproken wanneer:

 1. het lid in strijd met deze statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of;
  b. het lid de Vereniging op een andere onredelijke wijze benadeelt.

6.8. Ontzetting van een lid geschiedt door het bestuur.

6.9. In het geval van ontzetting wordt het lid onverwijld en schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit, met opgave van redenen.

6.10. Het lid staat, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting, beroep open op de algemene vergadering.

6.11. Indien een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, is het lid het volgende verschuldigd in het kader van de jaarlijkse bijdrage:

Niet van toepassing zolang er geen inkomsten zijn. Mocht de algemene ledenvergadering op een later moment besluiten tot contributie dan is een lid 50 procent van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd bij vervroegde opzegging.

6.12. De Vereniging verbindt zich de informatie met betrekking tot opzegging ter beschikking te stellen aan de leden, op een zodanige wijze dat de leden de informatie eenvoudig kunnen raadplegen en in ieder geval op de hoofdpagina van de website van de Vereniging.

 1. VERPLICHTINGEN LEDEN

7.1. De leden hebben de verplichting tot naleving van het volgende:

 1. de statuten en reglementen van de Vereniging;
  b. besluiten van het bestuur, de algemene vergadering en andere organen van de Vereniging.

7.2. Voorts hebben de leden de volgende verplichtingen:

Geen verplichtingen.

7.3. De leden hebben de plicht zich jegens elkaar en de Vereniging te gedragen naar redelijkheid en billijkheid, waarbij de Vereniging en de doelstelling van de Vereniging niet geschaad wordt.

7.4. Aan de leden kunnen verplichtingen opgelegd worden op de volgende wijze:

Geen verplichtingen.

7.5. De jaarlijkse bijdrage van de leden, met uitzondering van de ereleden, wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering.

 1. ERELEDEN

8.1. Ereleden zijn leden van de Vereniging, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de Vereniging als zodanig benoemd zijn.

8.2. Ereleden hebben geen geldelijke verplichtingen jegens de Vereniging.

8.3. Alle rechten die toekomen aan de leden van de Vereniging, komen tevens toe aan de ereleden.

 1. BESTUUR

9.1. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en de vertegenwoordiging van de Vereniging, voor zover de wet niet anders bepaalt.

9.2. Voorts heeft het bestuur de bevoegdheden die door de wet, de statuten of aanvullende reglementen zijn opgedragen.

9.3. Bestuurders worden benoemd uit de leden.

9.4. De benoeming van de bestuurders geschiedt op de volgende wijze, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 2:37 BW:

Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

9.5. Een lid wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van: 4 jaar en is onbeperkt herkiesbaar.

9.6. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretatis en een penningmeester aan.

9.7. Iedere bestuurder verbindt zich tot een behoorlijke vervulling van zijn taken als bestuurder van de Vereniging.

9.8. Een bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst, ook als de bestuurder voor bepaalde tijd benoemd is, door het orgaan dat hem heeft benoemd, op de volgende wijze:

De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

9.9. Een bestuurder kan een schriftelijk verzoek tot ontslag indienen bij de overige bestuurders.

 1. JAARVERSLAG EN JAARREKENING

10.1. Het bestuur draagt zorg voor het uitbrengen van een jaarverslag en jaarrekening, overeenkomstig artikel 2:48 BW en aanverwante artikelen.

10.2. Binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar, behoudens verlenging van de termijn door de algemene vergadering, brengt het bestuur op een algemene vergadering een verslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en het gevoerde beleid.

10.3. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten van de Vereniging, met toelichting, voor aan de algemene vergadering ter goedkeuring.

10.4. De stukken worden ondertekend door het bestuur.

10.5. Binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar, behoudens verlenging van de termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene vergadering, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze ter inzage voor de leden van de Vereniging.

10.6. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders.

10.7. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur doet de algemene vergadering ter vaststelling van de jaarrekening uiterlijk een maand na afloop van de termijn houden.

 1. ALGEMENE VERGADERING

11.1. 1 keer per jaar wordt er een algemene vergadering georganiseerd door het bestuur. De leden van de vereniging worden uitgenodigd via de mail.

11.2. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet, de statuten of aanvullende reglementen zijn opgedragen aan het bestuur.

11.3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook als deze niet in een vergadering bijeen zijn, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, mits het besluit is genomen met voorkennis van het bestuur.

11.4. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem.

11.5. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde een schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.

11.6. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld.

11.7. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden ook op als voorzitter en secretaris bij de algemene vergadering.

 1. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

12.1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer dit op grond van de wet verplicht is, door middel van een schriftelijke mededeling via de mail aan alle leden en met inachtneming van een termijn van veertien dagen.

12.2. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een vijfde gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, binnen vier weken na indiening van het verzoek.

12.3. Indien het bestuur geen gevolg geeft aan een in lid 2 bedoeld verzoek binnen veertien dagen na indiening van het verzoek, kunnen de verzoekers zelf overgaan tot de bijeenroeping op dezelfde wijze als waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept, dan wel middels het plaatsen van een advertentie in minstens één veelgelezen dagblad in de vestigingsplaats van de Vereniging.

 1. STATUTENWIJZIGING

13.1. De statuten van de Vereniging kunnen enkel gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waarbij bij de oproeping is meegedeeld dat bij de algemene vergadering een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

13.2. De termijn voor oproeping tot een vergadering zoals bedoeld in lid 1, bedraagt ten minste zeven dagen.

13.3. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten minstens vijf dagen vóór de algemene vergadering een afschrift van het voorstel voor de leden ter inzage leggen op een daartoe geschikte plaats. Het afschrift dient tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden, ter inzage te liggen.

13.4. Het in de vorige twee leden bepaalde is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden of afgevaardigden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen genomen wordt.

13.5. Een besluit tot statutenwijziging heeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen nodig.

 1. ONTBINDING VAN DE VERENIGING

14.1. De Vereniging kan worden ontbonden, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, door een besluit van de algemene vergadering, waarbij bij de oproeping van de algemene vergadering is meegedeeld dat wordt voorgesteld de Vereniging te ontbinden.

14.2. Lid 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel betreffende de wijziging van statuten zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

14.3. Het batig saldo van de Vereniging in het geval van ontbinding wordt gebruikt ten behoeve van doelstellingen gelijkend aan het doel van de vereniging.