over

Blaricum meent het

IMG_2023-08-10-115429

Een nieuwe wijk

De Blaricummermeent is een nieuwe en jonge wijk. In 2003 startte het project de Blaricummermeent dat in 2015 klaar zou zijn. Door de toenmalige crisis werd de einddatum naar 2023 verschoven. De wijk is dus pas net af en nu begint er een nieuwe periode waarin gekeken moet worden hoe alle plannen op papier uitwerken in de praktijk en welke kinderziektes in zo’n nieuwe wijk naar boven komen. Het is een goed moment om vooruit te blijven kijken en ons de volgende vragen te stellen:

– in wat voor wijk willen we wonen?

– wat is daar voor nodig?

– wie of wat kan ons daarbij ondersteunen?

– welke onvoorziene problemen komen op ons af?

Een wijk vereniging

Een mooie wijk is een gezamenlijke inspanning van bewoners, gemeente en andere betrokken partijen. Hoe mooi is het als we samen deze wijk onderhouden en zorgen dat alles goed verloopt. Een goede buur is beter dan een verre vriend.

Om de bewoners te verenigen en de belangen van de bewoners te vertegenwoordigen is deze wijkvereniging opgericht. Het doel van deze wijkvereniging is een organisatie vormen waarin bewoners, zowel huurders als eigenaren, zich verenigen en de belangen van de leden te behartigen om zo het woon- en leefklimaat voor de bewoners van de wijk in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Dit proberen wij te bereiken door onder andere:

– contacten te leggen en te onderhouden met de gemeente

– het bevorderen en stimuleren van activiteiten in de wijk

– de contacten tussen bewoners te verbeteren

De vereniging staat los van politieke kleur, belang of afspraken. Voorop staan de belangen die wij samen bepalen. Wij willen democratie van onderaf uit de samenleving realiseren.

Verschillende contacten en dossiers

Deze wijkvereniging zet zich in voor de bewoners van de Blaricummermeent. Wij houden ons bezig met verschillende dossiers die de wijk aan gaan. Hierbij willen wij de bewoners informeren, betrekken en vertegenwoordigen bij diverse platformen of gemeentelijke overleggen en mee praten over algemene zaken die de Blaricummermeent aangaan.

Verenigen en activiteiten

Naast deze belangenbehartiging wil deze wijkvereniging de bewoners van de wijk verenigen en waar mogelijk activiteiten en evenementen stimuleren voor en door de bewoners van de Blaricummermeent. Deze activiteiten en evenementen moeten vanuit de bewoners zelf komen maar om ze een structureel en blijvend karakter te geven kunnen we kijken waar de wijkvereniging kan ondersteunen. Zo kunnen we samen een jaarlijkse agenda opstellen.

Tegelijkertijd wil de wijkvereniging de bewoners ook meer betrekken bij activiteiten en evenementen in de andere delen van ons dorp. Door de fysieke afstand staan de inwoners van de Blaricummermeent soms wat verder af van het dorpse leven in Blaricum, zeker als het om nieuwe inwoners gaat vanuit andere delen van het Gooi of zelfs van buiten het Gooi. De Blaricummermeent moet een volwaardige wijk zijn van Blaricum en iedereen moet zich Blaricummer kunnen voelen.

Talent en kennis

Door lid te worden van deze wijkvereniging laat je zien dat je het belangrijk vindt om ons als wijk te verenigen. Voor de gezelligheid en onderlinge betrokkenheid maar ook voor de gemeenschappelijke contacten met verschillende organisaties in en om de wijk en de gemeente.

Via de leden kunnen we weten wat er speelt in onze wijk en kunnen we actie ondernemen als dat nodig is. Door ons te verenigen zijn we overal aanwezig in de wijk en kunnen we snel problemen of wensen aangeven.

Hoe meer leden de vereniging heeft, hoe beter we kunnen meepraten en invloed uitoefenen. Samen bedenken we oplossingen, gebruiken we talent en kennis uit de buurt en versterken lokale netwerken. Talent en kennis uit de buurt en bewoners die iets voor elkaar kunnen en willen betekenen, maken een buurt sterker en hechter.

Om ieders talent en kennis te gebruiken kunnen er binnen de wijkvereniging verschillende commissies of werkgroepen opgerichten worden over specifieke onderwerpen of dossiers binnen onze wijk. Zo kunnen we jouw expertise gebruiken en daar ontmoet je andere buurtbewoners. Het is leuk om samen iets te doen wat zorgt voor verbetering van het leefklimaat of een gezellige activiteit in en voor de wijk. Dat kan op incidentele basis of op afroepbasis zodat het je weinig tijd kost. Veel handen maken licht werk. Zo kan iedereen iets bijdragen als je dat wil en leuk vindt.

Met deze bewonersvisie willen we iedereen inspireren om een bijdrage te leveren aan de mooie Blaricummermeent.

Doelstellingen

– Het doel van de wijkvereniging is een organisatie te vormen waarin bewoners, zowel eigenaren als huurders, zich verenigen en als rechtspersoon op te treden in het belang van de bewoners.

– De leefbaarheid en gezamenlijkheid van de wijk vergroten met een gezond en prettig leef- en werkklimaat waar iedereen nu en in de toekomst een plek hebben.

Missie en visie

– Dat de bewoners van de Blaricummermeent een veilige en mooi vormgegeven wijk hebben met een volwaardig voorzieningenpakket en een veilig verkeerspatroon, waar genoten kan worden van alle mogelijkheden die de wijk biedt.

– Dat de Blaricummermeent zich onderdeel voelt van Blaricum en samen met Blaricum kan kijken naar de toekomst, in Blaricum in het algemeen en de Blaricummermeent in het bijzonder.

– Dat de wijkvereniging op kan treden als spil in de wijk en spreekbuis namens de bewoners richting de gemeente of andere partijen die betrokken zijn in en bij de wijk.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van de wijkvereniging. Vul het aanmeldingsformulier in op de pagina ‘ word lid’. Het lidmaatschap is vrijwillig, kosteloos, vrijblijvend en zonder verplichtingen. Lid worden gaat per persoon en niet per huishouden, schrijf je dus allemaal in.

Iedereen in de Blaricummermeent kan lid worden. Maar ook Blaricummers buiten de Blaricummermeent kunnen lid worden want het gaat om meer dan alleen de Blaricummermeent, het gaat om het verbinden van de verschillende dorpsdelen tot 1 mooi Blaricum.

Communicatie

Geïnformeerd worden, meedenken en meepraten kan via onze website of via de facebook groepen die al succesvol bestaan. Deze twee communicatiemiddelen vullen elkaar goed aan. De facebook groepen voor de snelle berichtgeving en de website voor meer informatie, achtergronden en overzichten die voor iedereen toegankelijk blijven. Ook het melding maken van verschillende onderwerpen kan goed via de website. De verenigingsleden ontvangen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met een overzicht van het nieuws. 1 keer per jaar is er een algemene ledenvergadering.

Wil je in contact komen met de vereniging stuur dan een mail naar info@blaricummeenthet.nl of vul het contactformulier in op de contact pagina.