nieuws

Meimaand: maaien of niet maaien? That’s the question.

10/05/2024

Op 1 mei communiceerde gemeente Blaricum over maaien in mei en de Maai Mei Niet campagne, op 10 mei staat het bericht ook in het huis-aan-huis blad met gemeentenieuws. Er wordt geschreven dat de BEL gemeenten waar mogelijk gras laten groeien en dat de gemeente oproept je gazon niet te maaien zodat er een rijk buffet aangelegd wordt voor beestjes, zoals bijen, vlinders en hommels. Echter is vanaf 8 mei duidelijk zichtbaar in de Blaricummermeent dat alle bermen langs de Meentstroom toch gemaaid zijn of worden. Is dit niet tegenstrijdig met de berichten van 1 mei en 10 mei? Hoe zit dit dan precies?

Maai Mei Niet is een publiekscampagne die mensen aanmoedigt om gedurende de maand mei hun gazons niet te maaien, met als doel de biodiversiteit te bevorderen door wilde bloemen en graslandplanten te laten groeien, die essentieel zijn voor insecten zoals bijen en vlinders.

maaien1
1 mei 2024
10 mei 2024
maaien2
8 mei 2024

Wij hebben wethouder Frans Cornelis gevraagd ons uit te leggen hoe dit zit en hoe de gemeente Blaricum hier tegen aan kijkt. De wethouder antwoordde dat in het groenplan van gemeente Blaricum staat dat de gemeente op meer plekken ecologisch groen wil, zeker in de regio De Kampen. Hier werkt iemand van de gemeente specifiek aan op verschillende plekken in de gemeente. Langs wegen en drukkere paden is het echter een dilemma zegt wethouder Cornelis. Het is daar minder geschikt dan een rustig privé gazon en de gemeente heeft  ook een onderhoudsplicht. Zeker voor de bermen en al helemaal in de Blaricummermeent. De oproep van de gemeente om niet te maaien was dan ook vooral voor gazon eigenaren bedoeld. In Blaricum is de overgrote meerderheid van de gazons prive aldus de wethouder.

Er lijkt dus een grijs gebied te zijn tussen wel en niet maaien in mei, en op welke plek. Hoe zit dit dan? We hebben verder nagevraagd wat wijsheid is met betrekking tot maaien. De Vlinderstichting kon ons hier meer informatie over geven.

De Vlinderstichting bevestigt dat biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte maatwerk vereist. Zij stellen dat het beheer van graslanden en andere vegetaties in de openbare ruimte een aanpak vereist die rekening houdt met ecologische kwaliteit, variërende landschappen en veranderende omstandigheden zoals klimaatverandering en stikstofdepositie. In plaats van rigide dogma’s te volgen zoals het niet maaien gedurende één maand, in bijvoorbeeld mei, moeten beheerders zich richten op het behalen van ecologische doelen binnen de kaders van veiligheid en wetgeving, aldus de Vlinderstichting.

Het simpelweg niet maaien gedurende een maand zou zelfs schadelijk kunnen zijn voor de biodiversiteit als het niet gepaard gaat met gefaseerd beheer en maatwerk stelt de Vlinderstichting. Dit komt doordat sommige plantensoorten, zoals bijvoorbeeld madeliefjes, gedijen bij intensief maaibeheer en zullen verdwijnen als het intensieve beheer wordt stopgezet. Daarom wordt door de Vlinderstichting gepleit voor een flexibel beheer dat zich aanpast aan veranderende omstandigheden en de behoeften van planten en dieren.

Specifiek voor het maaien van bermen betekent dit dat een flexibele en gefaseerde aanpak nodig is, die rekening houdt met de ecologische kwaliteit van de berm. Dit kan inhouden dat bermen op verschillende tijdstippen worden gemaaid, afhankelijk van factoren zoals het bloeiseizoen van planten, de aanwezigheid van bepaalde dieren en de behoeften van de omgeving.

Door een flexibele aanpak te hanteren en maatwerk toe te passen, kunnen bermen worden beheerd op een manier die zowel de biodiversiteit bevordert als voldoet aan de vereisten van veiligheid en wetgeving. Dit kan resulteren in een gezondere en gevarieerdere leefomgeving voor planten en dieren langs wegen en in andere openbare ruimtes.